Aktualności


KLAUZULA INFORMACYJNA

[30.06.2019] 

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”),    OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim , jako administrator danych informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim , 82-100 Nowy Dwór Gdański , ul. Warszawska 41 , tel. 55 247 2641 ,  e-mail: info@maluta.pl , NIP 578-000-42-22 , REGON 000437665 , KRS 0000131775 (dalej nazywana również jako : „Spółdzielnia” lub „Administrator”)

  2. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich korygowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. Prawo usunięcia , ograniczania przetwarzania i przeniesienia danych ograniczone jest obowiązkiem Administratora do przechowywania danych według zasad o rachunkowości .
  3. Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w kilku różnych celach:

·  w celu realizacji umów handlowych na zakup i sprzedaż towarów oraz wyrobów mleczarskich

·  w celu realizacji umów na dostawy mleka do Spółdzielni

·  w celu realizacji zleceń na usługi dodatkowe

·  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa,

·  w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora dla optymalizacji procesów obsługi sprzedaży, analiz finansowych dotyczących  Spółdzielni  (na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO).

·  w celu wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego tj.  wykonania archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółdzielni - do momentu wygaśnięcia obowiązku jej przechowywania

  1. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umów na  sprzedaż wyrobów i towarów , zakup towarów i materiałów pomocniczych , na wykonanie usług dodatkowych , na realizację dostaw mleka . Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy  oraz art. 6 ust. 1 lit.f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są te podmioty, którym Spółdzielnia ma  obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi niezbędne do wykonywania umowy ( usługi prawne , informatyczne , obowiązki informacyjne , podwykonawcy ). 
  4. Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielni w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji dane zostaną niezwłocznie usunięte lub przekazane właściwemu Archiwum Państwowemu.
  6. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora , na adres e-mail: rodo@maluta.pl 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bookmark and Share

‹ cofnij